Algemene Voorwaarden Timi

Lees deze algemene voorwaarden zorgvuldig door. Als je vragen hebt neem dan gerust contact met ons op.

Door Timi op enigerlei wijze te gebruiken erken je kennis te hebben genomen van en onvoorwaardelijk akkoord te gaan met de algemene voorwaarden.

Over betalingen en de proefperiode

Timi is een betaalde dienst, maar kent een 14 dagen gratis proefperiode na het aanmelden. De 14 dagen periode gaat direct in na het aanmaken van je Timi account. Na afloop van de 14-daagse periode zal de eerste betaling plaatsvinden.

Indien je nalaat betaalgegevens in te vullen, dan kan je geen gebruik meer maken van Timi. Timi zal je account dan deactiveren.

De betaling geschiedt vooraf per maand per automatische incasso of per creditcard. De betaling zal maandelijks blijven plaatsvinden totdat jij je account opzegt.

Timi biedt je de mogelijkheid om per overboeking te betalen Het verzoek hiervoor dien je te doen via info@timiapp.com. Timi zal je ieder kwartaal een factuur sturen. De betalingstermijn van de factuur is 30 dagen.

Als er een betalingsachterstand is, ontvang je per e-mail instructies over het kunnen voldoen van de achterstand. Wanneer we binnen 30 dagen geen reactie hebben ontvangen, wordt het acccount gedeactiveerd.

Alle genoemde prijzen zijn exclusief het geldende BTW tarief (op dit moment is dit 21%).

Timi behoudt het recht om prijswijzigingen voor het gebruik van Timi door te voeren. Deze prijswijzigingen worden minimaal drie maanden van te voren aangekondigd.

Als je wilt stoppen met Timi

Je kunt de betaling stopzetten door je betaalmethode (automatische incasso of creditcard) te verwijderen. Je account wordt dan direct gedeactiveerd. De data blijft natuurlijk bewaard zodat je er op een later moment weer mee aan de slag kunt.

Indien je midden in een maand je betaalmethode verwijderd heb je geen recht op restitutie van de nog resterende dagen.

Betaal je per overboeking? Dan kun je de betaling stopzetten door het sturen van een e-mail naar info@timiapp.com. Het account wordt dan gedeactiveerd zodra de betaalperiode voorbij is. Ook hier blijft je data natuurlijk bewaard zodat je er op een later moment weer mee aan de slag kunt.

We raden je aan, ruim voordat je besluit je betaalmethode te verwijderen, alle data te downloaden en op te slaan.

Je kunt ook zelf je account compleet verwijderen. In dit geval raden we je met klem aan om alle data te downloaden en op te slaan. Verloren gegane data door het verwijderen van een account kan niet hersteld worden.

Voor het toevoegen of verwijderen van betaalgegevens of het indienen van een verzoek tot het starten of stoppen van betaling per overboeking ben je zelf verantwoordelijk.

Als je Timi wilt pauzeren


Indien je voor langere tijd met vakantie of verlof gaat, kan je Timi laten pauzeren. Om hier gebruik van te maken moet je ons vooraf op info@timiapp.com een mail sturen en Timi zorgt er dan voor dat je tijdens jouw periode van verlof of lange vakantie niet gefactureerd wordt. Om hiervan gebruik te maken moet je minimaal twee maanden met verlof of op vakantie gaan.

Als Timi verandert of ermee stopt

Timi behoudt het recht om elk moment, met of zonder berichtgeving, wijzigingen door te voeren in Timi.

Ook behoudt Timi het recht om elk moment, met of zonder berichtgeving, tijdelijk Timi stop te zetten, bijvoorbeeld in geval van onderhoud.

En Timi behoudt het recht om Timi permanent stop te zetten. Dit zal minimaal 12 maanden van tevoren aangekondigd worden.

Timi behoudt het recht om prijswijzigingen voor het gebruik van Timi door te voeren. Deze prijswijzigingen worden minimaal drie maanden van te voren aangekondigd.

Als je Timi gebruikt als team

Indien je een Timi gebruikt voor een team en hiervoor een account hebt aangemaakt, ben je er volledig zelf verantwoordelijk voor dat de tot jouw behorende teamgenoten instemmen en voldoen aan de Voorwaarden. Je vrijwaart Timi voor schade veroorzaakt door teamgenoten en het niet voldoen aan de eisen van deze Voorwaarden.

Timi is nooit verantwoordelijk, indien data door teamgenoten is gewijzigd en/ of verwijderd. De verwijderde data kan niet door Timi hersteld worden. Timi raadt je aan goed na te denken over welke rechten je teamgenoten verstrekt.

Intellectueel Eigendom

Timi zal nooit het eigendom claimen over de inhoud van jouw account. Met andere woorden, je data is en blijft altijd jouw eigendom.

Het is niet toegestaan om HTML en/of CSS en/of plaatjes (her) te gebruiken voor eigen of commercieel gebruik zonder toestemming van Timi.

Je zult geen delen van Timi of Timi in zijn geheel reproduceren, kopiëren, dupliceren, verkopen of doorverkopen zonder uitdrukkelijke toestemming van Timi.

Inspanningen Timi

Timi zal zich inspannen om Timi ter beschikking aan je te stellen. Timi garandeert niet dat Timi te allen tijde, ononderbroken of volledig beschikbaar zal zijn.

Timi behoudt zich het recht voor om:

 • Timi onaangekondigd te blokkeren of deze buiten gebruik te stellen ten behoeve van onderhoud, aanpassing of verbetering daarvan;
 • onaangekondigd onderdelen van Timi aan te passen, uit te breiden, te schrappen of anderszins te wijzigen.

Timi garandeert niet dat Timi vrij is van fouten of gebreken of dat Timi actueel, compleet of accuraat is.

Timi streeft er naar, maar garandeert niet, dat: 1) Timi voldoet aan jouw specifieke wensen, 2) Timi een correcte werking heeft, 3) fouten in Timi worden verbeterd.

Aansprakelijkheid, vrijwaring en overmacht

Indien Timi aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in deze bepaling is geregeld. De eventuele totale aansprakelijkheid van Timi wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de Overeenkomst, is beperkt tot vergoeding van directe schade tot maximaal het bedrag dat je als in een jaar hebt betaald aan Timi voor het gebruik van Timi.

Timi is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat Timi is uitgegaan van door jou verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.

Timi is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.

Timi is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan:

 • de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden;
 • de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van Timi aan de overeenkomst te laten beantwoorden, voor zoveel deze aan Timi toegerekend kunnen worden;
 • redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover je aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden.

Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is steeds dat je de schade zo spoedig mogelijk na het ontstaan daarvan schriftelijk bij Timi meldt en Timi een redelijke termijn hebt gegeven om een eventueel gebrek te herstellen. Iedere vordering tot schadevergoeding tegen Timi vervalt door het enkele tijdsverloop van twaalf (12) maanden na het ontstaan van de eerste schade.

Je vrijwaart Timi voor eventuele aanspraken van derden, de kosten van rechtsbijstand daaronder begrepen, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en waarvan de oorzaak aan andere dan aan Timi toerekenbaar is.

Timi is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting indien Timi daartoe verhinderd is als gevolg van overmacht. Onder overmacht wordt mede verstaan tekortkomingen van door Timi ingeschakelde derden, alsmede onderbrekingen of storingen in de stroom- en/of telecommunicatievoorzieningen.

Wanneer de overmachtsituatie langer dan zestig (60) dagen heeft geduurd, heb je het recht jouw account te beëindigen zonder dat Timi tot restitutie van eventueel betaalde vergoedingen, dan wel tot enige andere vergoeding van kosten of schade is gehouden.

Back up van data en dataverlies

Van alle data wordt ieder uur een backup gemaakt en deze backup wordt weer via een versleutelde verbinding op een andere server geplaatst. Alle data wordt verzonden via een beveiligde verbinding, een zogenaamde SSL verbinding, naar onze server bij Digital Ocean in Amsterdam.

Daarnaast raden we je met klem aan om maandelijks en jaarlijks zelf je data uit Timi te exporteren. De Belastingdienst stelt iedere ondernemer verplicht dat zijn administratie 7 jaar lang bewaart blijft. Hier ben je te allen tijde zelf aansprakelijk voor.

Oja, nog een paar belangrijke dingen

 • Je dient jouw eigen persoonlijke gegevens te verstrekken tijdens het aanmeld proces.
 • Je login gegevens zijn strikt persoonlijk en mogen niet met andere personen worden gedeeld.
 • Je bent te allen tijde zelf aansprakelijk voor het geheimhouden van je gebruikersnaam en wachtwoord, Timi kan hiervoor niet aansprakelijk worden gesteld.
 • We adviseren je vanwege de veiligheid van je account om regelmatig je wachtwoord te wijzigen en te kiezen voor een uniek wachtwoord dat je alleen voor Timi gebruikt.
 • Je bent aansprakelijk voor alle activiteiten en content die geplaatst wordt onder je account (tevens voor de gebruikers/ teamgenoten die aangemaakt worden onder je account).
 • Het is niet toegestaan om Timi te gebruiken voor illegale doeleinden, je dient dus de Nederlandse wetgeving niet te schenden.
 • Timi gebruikt daarnaast diensten (hardware, software, netwerk, data opslag, etc.) van derde partijen voor het leveren van Timi. Je zult Timi niet proberen te hacken en/of websites op te zetten welke zich voordoen als onderdeel van Timi.
 • Je zult geen wormen en/of virussen en/of andere vormen van destructieve code plaatsen op Timi.
 • Wil je meer weten over hoe Timi omgaat met jouw privacy? Lees dan ook onze Privacy verklaring eens zorgvuldig door.

Wijzigen voorwaarden

Timi behoudt het recht om deze algemene voorwaarden te eenzijdig wijzigen. Je wordt geadviseerd om de website van Timi de algemene voorwaarden regelmatig op wijzigingen te checken. Indien je ook na wijziging van de algemene voorwaarden gebruik blijft maken van Timi, wordt je geacht de gewijzigde algemene voorwaarden onherroepelijk te hebben aanvaard.

November 2023, Geertruidenberg.